Coques de Perafita
Loading...
Loading...
Loading...

Avís legal

Condicions d'us
En compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FORN FRANQUESA SL l’informa que és el titular del website FORNFRANQUESA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, FORN FRANQUESA SL informa de les següents dades: El titular d’aquest espai web és FORN FRANQUESA SL, amb CIF B60872181 i domicili social FORN FRANQUESA SL; Passatge Sant Agustí 8, 08589 Perafita, inscrit al Registre Mercantil en el tom 29263, foli 76, full B131157, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@fornfranquesa.com.

Usuari i regim de responsabilitats
La navegació, accés i us del website de FORN FRANQUESA SL confereix la condició d’usuari, pel que s’accepte, des de la navegació per les pàgines de FORN FRANQUESA SL, totes les condicions d’us aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

L’espai web de FORN FRANQUESA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el correcte us de l’espai web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis proporcionats per FORN FRANQUESA SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per l’espai web. També serà responsable de l’us de les claus d’accés que hagi obtingut omplint els esmentats formularis.

- L’us de la informació, serveis i dades facilitades per FORN FRANQUESA SL contràriament al que disposen les presents condicions, la llei, la moral, las bones costums o l’ordre públic, o de qualsevol altre manera, puguin suposar lesions dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’enllaços i exempció de responsabilitats
FORN FRANQUESA SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a traves d’enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

FORN FRANQUESA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FORN FRANQUESA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que la navegació per Internet pugues patir l’usuari.

Modificacions
FORN FRANQUESA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri necessàries, sense previ avís, en el contingut del seu website. Tan en el que fa referencia als continguts del website, com en les condicions del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a traves del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en l’espai web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.